Pozemkové úpravy

Jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom sú pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.

Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Pozemkové úpravy sú členené do základných etáp:

  • Konanie o začatí pozemkových úprav

          - prípravné konanie

           - povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

  • Konanie o pozemkových úpravách - úvodné podklady

  • Projekt pozemkových úprav - návrh nového usporiadania pozemkov (zásady na umiestnenie nových pozemkov, register nového stavu, zrovnávacia zostava),

  • Vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie a stabilizácia lomových bodov, rozdeľovací plán podľa RNS)

  • Realizácia projektu pozemkových úprav

Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

prevzaté zo stránky Slovenského pozemkového fondu