Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, majetkoprávne vysporiadanie, vytýčenie hraníc pozemkov

viac ako 2700 súkromných zákazníkov - 1991  - 2020   

Mesto Veľké Kapušany

Mesto Kráľovský Chlmec

Mesto Michalovce

Mesto Trebišov

Obec :   Bajany, Beša, Bežovce, Budince, Čerhov, Čičarovce, Čierna, Čierne Pole, Dobra, Drahňov, Kapušianske Kľačany, Kuzmice, Leles, Malé Trakany, Malý Kamenec, Maťovské Vojkovce, Oborín, Petrikovce, Pribeník, Ptrukša, Ruská, Streda nad Bodrogom, Svätuše, Veľké Slemence, Veľké Raškovce, Veľké Trakany, Vojany, Vojčice, Zemplín, Žbince      1991 - 2020

Obec Družstevná pri Hornáde - vytýčenie obecnej hranice - 1994

Tranzitný plynovod Praha - 1992

ČSAD Trebišov  - 1992, 1993

Inžinierske stavby Košice - 1992, 1993

Poľnohospodárske družstvo, štátny majetok :  Veľké Kapušany, Drahňov, Kráľovský Chlmec, Streda nad Bodrogom, Čičarovce, Veškovce, Čierne Pole, Oborín, Veľké Raškovce, Bežovce    1991 - 2020

Železničná stavebná správa Košice - 1992

Jednota spotrebné družstvo - 1992 - 1995

Školská správa Trebišov - 1992

Slovenské elektrárne, a.s.   -   1991 -2020

Okresná správa ciest Trebišov - 1992, 1994

Slovnaft Vojany - 1993 - 1997

Slovenský pozemkový fond - 1993, 1994

Vodohospodárska výstavba BA - 1993

Gazing BA - 1993

SPP  BA - 1993 - 2006

CIU Košice - 1993, 1994

Povodie Bodrogu a Hornádu - 1995 - 2000

Pozemkový úrad Trebišov - vytyčovanie náhradných a vlastníckych pozemkov - 1995

Pozemkový úrad Michalovce - vytyčovanie náhradných a vlastníckych pozemkov - 1998 - 2004

Naftoprojekt Poprad - 1995 - 1997

eustream a.s. - 2008 - 2020

Scarabeus - identifikácia vod. plôch s vlast. vzťahmi - 2017

Obec Žbince - monitoring čiernych stavieb- 2017

Pozemkové lesné spoločenstvo Čičarovce - geometrické plány na zmenu druhu pozemku 2019

Ing. Milan Bosák B+B - geometrické plány  1991 - 2020

Ferama, s.r.o. - 2019