Ochrana osobných údajov


INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov poskytujeme nasledujúce informácie:

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) - ďalej len Nariadenie a Zákon č. 18/2018 z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon č. 18/2018 Z.z.

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – ďalej len Úrad.

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť    GEOKART Veľké Kapušany, s.r.o., so sídlom Z. Fábryho 109/25, 079 01 Veľké Kapušany,  IČO: 36 703 206, DIČ: 2022281426, IČ DPH: SK2022281426, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 18995/V.

 

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

- Základné údaje, ktorými sú Vaše meno a priezvisko, adresa sídla/bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

- Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa; pri objednávkach, týkajúcich sa katastra a listov vlastníctva – číslo listu vlastníctva a ostatné verejne prístupné údaje z portálov.

- Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

- Zmluvné údaje – objednávka alebo zmluva uzatvorená našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov.

- Transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.

Bez spracúvania osobných údajov dotknutej osoby by nebolo možné, aby prevádzkovateľ vôbec vykonal akýkoľvek úkon smerom k dotknutej osobe, najmä reagoval na otázky dotknutej osoby ohľadne jeho služieb, odmeny, termínov a následné prípadné samotné uzatvorenie zmluvy, riadne poskytnutie služieb, objednaných dotknutou osobou, odovzdanie výstupu objednaných služieb, riadnu fakturáciu a uchovávanie účtovných dokladov a následne v prípade potreby aj vymáhal neuhradené platby za vykonané služby prevádzkovateľa, a to súdnou aj exekučnou cestou.

 

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov je potrebné pre plnenie objednávky, resp. zmluvy, pre poskytnutie služby, ktorú ste si u nás objednali, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie dokumentácie na zvolenú adresu a podobne.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovanie reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

 

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch, keď:

- je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods.1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a Vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, napr. zistenie údajov v evidencii katastra,

- alebo je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu ( v zmysle Článku 6 ods.1 písm. f všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov), ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,

- alebo ste nám udelili Váš súhlas ( v zmysle Článku 6 ods.1 písm. a všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

- orgány štátnej správy a verejnej moci

- súdy

- orgány činné v trestnom konaní

- exekútori

- notári

- sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

- účastníci konania

- audítori a daňoví poradcovia 

 

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 10 rokov od jeho udelenia.

- V prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

- V prípade plnenia zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

- V prípade plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

- Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme.

- Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

 

AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Osobné údaje nebudú používané na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

- Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 

- Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktujte nás, opravíme ich.

 

- Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 

- Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase, udelenom pred jeho odvolaním.

 

- Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 

- Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť technické, alebo iné zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je  :

 

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;

 

tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok)

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použiť formulár:

FORMULÁRE PRE PODANIE ŽIADOSTI .....tu         


Vaše práva si môžete tiež uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 915 869 405, písomne na adrese: Geokart Veľké Kapušany, s.r.o., Zoltána Fábryho 109/25, 079 01 Veľké Kapušany, alebo e-mailom:  geokart@geokart.sk.


Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.


V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.