Cenník

Pri výpočte ceny geodetických prác vychádzame zo Sadzobníka pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác ceny firmy UNIKA Bratislava s.r.o. z r. 2011. 

Každá objednávka je vypracovaná  jednotlivo podľa  druhu práce, lokality, rozsahu a náročnosti zamerania  a preto cenu našej práce stanovujeme individuálnou dohodou so zákazníkom. 

Do ceny našej práce vstupujú aj správne poplatky katastrálneho odboru.